2011. április 15., péntek

Szövetkezetről bővebben .

Szövetkezetről bővebben .

A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik önként egyesültek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális céljaikat közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozások útján megvalósítsák.

7 alapelv:
 • önkéntesség és nyitott tagság elve 
 • demokratikus tagi ellenőrzés
 • tagok gazdasági részvétele
 • autonómia és függetlenség                          
 • oktatás, képzés
 • szövetkezetek közötti együttműködés
 • közösség iránti elkötelezettség
                     
6 szövetkezeti érték:                       
 • önsegély
 • egyenlőség
 • egyéni felelősség
 • demokrácia
 • igazságosság
 • szolidaritás

A magyar szövetkezeti szabályozás

A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 12. §-a is rendelkezik a szövetkezetekről:
„Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket.”

Alapítás


Legalább 7 alapító tag, részjegy jegyzésének kötelezettségével alapíthat szövetkezetet. Az alapító tagok belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok lehetnek. A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagok együttesen nem haladhatják meg a taglétszám felét. Természetes személyként szövetkezeti tag az lehet, aki 14. életévét betöltötte.

Alakuló közgyűlés

 

A szövetkezet alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgyűlés határozza el. Az alakuló közgyűlés
 • kimondja a szövetkezet megalakulását
 • elfogadja a szövetkezet alapszabályát
 • megválasztja a szövetkezet ügyvezető elnökét vagy igazgatóságának elnökét és tagjait
 • megválasztja a szövetkezet felügyelő bizottságának elnökét és tagjait
Az alakuló közgyűlés a határozatait
 • egyszerű szótöbbséggel hozza, az alapszabály elfogadásához azonban valamennyi alapító tag egyetértő szavazatára van szükség
 • nyílt szavazással hozza meg

AlapszabályAz alapszabály a szövetkezet szervezetének, működésének és gazdálkodásának alapokmánya. Az alapszabálynak tartalmaznia kell:
 • szövetkezet célját
 • szövetkezet cégnevét, székhelyét, főtevékenységét
 • részjegy névértékét, az egy tag által jegyezhető részjegyek számát, a részjegytőke alapításkori nagyságát
 • tagok jogait és kötelezettségeit
 • szövetkezet működésének időtartamát, ha határozott időre alapítják
 • tagfelvétel és kizárás szabályait

Közgyűlés


A szövetkezet legfőbb önkormányzati szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. Hatáskörébe tartozik:
 • alapszabály módosítása
 • igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása
 • beszámoló elfogadása
 • döntés szövetkezeti szövetségbe történő belépésről
 • döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről.

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

Forrás  http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6vetkezet


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése